آش اوماج
آش گندم سمنان
حذف شرط: آش کارده چهارمحال و بختیاری آش کارده چهارمحال و بختیاری
ترخینه یا کشکنه دشتی
آش بلغور
آش گندم

آش گندم

شَلمین

شَلمین

حلیم طالقانی
آش قره قروت
اش سبزی

آش سبزی

آش دوغ ارومیه
برویشین ترش(بلغور ترش)
آش ترش

آش ترش

کاچی

کاچی

دانه کولانه
آش جوش

آش جوش

/
آش شیله عدس
آش شله قلمکار
دنگو

دنگو

/
آش چهل گیاه
آش کدو حلوایی
آش ترخینه شیر
کاله جوش (کارونی)
آش پرپوله

آش پرپوله

آش سورولی
آش ماسوآ

آش ماسوآ

آش ماش

آش ماش

بوغدا آشی

بوغدا آشی

آش مصطفی

آش مصطفی

ترش آبک
آش ترخینه
آش بلغور

آش بلغور

حلیم ماهی

حلیم ماهی

آش کشک

آش کشک

/
آش گوجه
آش بلغور
شله ماشکی

شله ماشکی

آش عباسعلی

آش عباسعلی

اریح شورباسی(شوربای زردآلو)
حلیم گندم

حلیم گندم

آش عدس

آش عدس

آش گندم
آش گندم شیر
اش ترشی

آش ترشی

آش ترش

آش ترش

/
آش گندم یزد
آش جو با کشک

آش انار

آش بی بی
اش دندان

آش دندان

آش چغندر

آش چغندر

آش هالاو

آش هالاو

آش کشک

آش کشک

آش گشنیز

آش گشنیز

حلیم عدس خراسانی
قلیه

قلیه

آش شلغم
آش گندم اصفهان
آش قره قروت

آش آلو

آش اُماج

آش اُماج

آش سماق

آش سماق

آش کارده
تماتو ( تماتاو )
آش ماشاب

آش ماشاب

آش زرشک

آش زرشک

آش ماشاب

حلیم شیر

آش جو

آش جو

/
آش لخشک
آش دوغ اردبیل
آبغورا آشی (بامادور آشی)
اش رشته

آش رشته

آش بلغور شیر
شَلمین
آش بادمجان

آش بادمجان

شله مشهدی

شله مشهدی

آش ترخینه

آش ترخینه

آش آلو ترش