نان ذرت با هات داگ
دلمه قارچ با مرغ
تارت گوجه و ریحان